RETIA

CZ / EN

Proti korupci

Etický kodex společnosti RETIA

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:
  • zákaz korupčního jednání
  • zákaz jednání ve střetu zájmů
  • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
  • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
  • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
  • závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA
S celým textem Etického kodexu společnosti RETIA se můžete seznámit zde.

Etický kodex společnosti RETIA

RETIA se jako společensky odpovědná společnost působící v oblasti speciální elektroniky v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu společnosti RETIA je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů. Sponzoringové aktivity společnosti RETIA zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy či informací na svých webových stránkách.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany společnosti RETIA musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost RETIA bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů a pozorností.

Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost RETIA poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Účast společnosti RETIA na offsetových programech

Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Společnost RETIA ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. Společnost RETIA odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, společnost RETIA zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

Etická linka (ET-LINK) společnosti RETIA

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.

Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je personální oddělení společnosti RETIA, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Společnost RETIA prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti RETIA se všemi důsledky, které z toho vyplývají.