RETIA

CZ / EN

ET-LINK

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.

Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně. Příjemcem podnětu je personální ředitel společnosti RETIA, který v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Společnost RETIA prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti RETIA se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

Neetické jednání je takové, které porušuje jak etický kodex společnosti, tak i všeobecnou představu o morálně správném jednání. Na vedení ET-LINK se můžete obrátit s jakýmkoli problémem, který ohrožuje Vás, Vaši práci, kolegy, nadřízené či celkový běh společnosti.

Formy neetického jednání:

 • přímé porušení zákonů České republiky
 • korupční podezření
 • psychická či fyzická šikana ze strany ostatních zaměstnanců
 • bossing, ignorace, tresty
 • sexuální obtěžování
 • tlak na pracovní výkon vyhrožováním
 • porušování osobní bezpečnosti
 • porušování bezpečnosti práce
 • pracovně právní záležitosti (mzdová spravedlnost, doba práce, povyšovaní, příplatky, vyslání na služební cesty)
 • jednání úmyslně směřující k poškození dobrého jména skupiny nebo firmy
 • porušování pravidel hospodářské soutěže
 • defraudace, přisvojování nápadů kolegů
 • krádeže firemního či soukromého majetku
 • zneužívání pravomocí
 • zneužívání firemního majetku
 • finanční podvody
 • falšování smluv
 • přijímání úplatků
 • plýtvání a neekologické chovaní
 • rozšiřování pomluv a lživých informací, intriky
 • šíření diskrétních informací

DEFINICE NEETICKÉHO JEDNÁNÍ

Váš podnět lze podat e-mailem na adresu etika@retia.cz. Do 24 hodin po podání získáte potvrzení, že Váš podnět byl přijat a je řešen. Informaci, jak byl podnět vyřešen, získáte do 1 měsíce. Podnět můžete podat pod vlastním jménem či anonymně. Váš podnět přijímá manažer ET-LINK, vedoucí personálního útvaru společnosti RETIA, který úzce spolupracuje s vedením celé společnosti. Podnět bude nestranně a objektivně zhodnocen a následovně vyřešen. Podávat podněty jsou oprávněni zaměstnanci společnosti RETIA, zákazníci, dodavatelé a kdokoliv, kdo má zájem na etickém jednání společnosti.
Co by měl podnět obsahovat:
 • Jméno podávajícího, funkce (pokud tyto informace chce uvést)
 • Téma, kterého se podnět týká (viz. definice neetického jednání či vlastní téma)
 • Firma, které se podnět týká
 • Osoba, které se podnět týká (pokud konkrétně existuje)
 • Kdy se daný problém vyskytl
 • Samotný podnět
Při podávání podnětu, prosím, sami postupujte dle etického kodexu společnosti. Uvádějte informace pravdivé, reálné a nezkreslené. Případné zjištění nekorektního jednání, podávání lživých informací či úmyslné poškozování jiných osob může vést k osobním postihům.